Co, kdy a jak

Přehled vývoje dítěte do 7 let

Děti jsou radost a každé je unikátní. Nesnažme se pasovat je do tabulek. Přesto je užitečné vědět, kdy by co rámcově měly umět. Nebojte, malé zpoždění nehraje roli.

V případě opožděných dovedností dítěte kontaktujte logopeda nebo dětského praktického lékaře.

Věk dítěte

Správný vývoj řeči, výslovnosti a porozumění

Sociální kontakt a koordinace zraku a ruky

Správný vývoj řeči, výslovnosti a porozumění

Sociální kontakt a koordinace zraku a ruky

2-4
měsíce

 • broukání a vrnění složené ze samohlásek, souhlásek a zvuků
 • umí spojit ruce
 • sleduje očima osoby a předměty pohybující se v jeho zorném poli
 • umí se usmát

5-7
měsíců

 • „žvatlání“: dítě si hraje se slabikami, vědomě opakuje řetězce slabik: mamama, bababa, nanana…
 • rozmanité množství zvuků a intonací
 • neslyšící děti řeč nenapodobují
 • natahuje ruce a chytá předměty
 • přendává si hračku z jedné ruky do druhé, bouchá s ní o stůl, udrží dvě kostky
 • rozlišuje známé tváře

8-10
měsíců

 • „papouškování“ (spojování a opakování různých slabik): dítě se snaží napodobit řeč dospělých: mama, maja, papa…
 • počátky porozumění řeči (rozumí některým slovům – hračky, osoby podle jména, slovo „ne“)
 • dokáže uchopit malý předmět (např. korálek) palcem a ukazováčkem
 • zkouší postavit hrad z kostek
 • umí „paci, paci, pacičky“

11-12
měsíců

 • řetězce slabik se stále více podobají slovům
 • řeč je úmyslně namířena k jednotlivým osobám
 • umí říct 1-3 slova
 • umí samohlásky A, E, I, O, U a souhlásky P, B, M, T, D, N a J
 • vkládá kostky do krabice, zkouší postavit věž ze dvou kostek
 • plní jednoduché příkazy podporované dalšími gesty

13-18
měsíců

 • dítě umí říct průměrně asi 10 slov
 • umí ukázat, co je na obrázku
 • dítě nahrazuje celou větu slovem „dej“ = dej mi míč, „mami“ + gesto = maminko, dej mi to
 • staví věž ze 2-4 kostek
 • dokáže signalizovat své fyziologické potřeby
 • dokáže splnit příkazy: „Polož to sem.“

19-24
měsíců

 • skládá jednoduché dvouslovné výrazy
 • používá především podstatná jména
 • používá od 50 do 170 slov
 • začíná používat zájmena: já, ty, moje (někdy nesprávně) 
 • otáčí stránky, kartičky
 • kreslí vodorovné a svislé čáry
 • staví vláček
 • hodně gestikuluje a používá mimiku

2
roky

 • skládá věty ze 2-3 slov
 • číslice: jeden, dva, tři
 • často používá slůvko „ne“ (nechci, to ne)
 • používá zájmeno „se“ (umyji se, hraju si)
 • slovní zásoba 50-300 slov
 • splní příkaz složený ze dvou částí („kde je míč“, „dej mi míč“)
 • do 2,5 let zvládá hlásky F, V, H, CH a dvojhlásky AU a OU; hlásky K, G jsou individuální
 • pomáhá dospělým v každodenních činnostech
 • pomáhá uklízet hračky
 • ve větách převažuje expresivní oznámení

3
roky

 • skládá věty ze 3-4 slov
 • umí říct, jak se jmenuje
 • pokládá jednoduché otázky
 • zkouší zpívat a učí se krátké říkanky
 • začíná používat sykavky, často ale nepřesně
 • jezdí na tříkolce
 • dokáže stát chvilku na jedné noze
 • postaví věž z 8-9 kostek
 • nakreslí kolečko a křížek
 • rozpoznává některé barvy
 • zná své pohlaví

3-4
roky

 • slovní zásoba roste až na 1000 slov
 • používá správně množné číslo a slovesa
 • používá otázku „Proč?“
 • dítě mluví ve větách
 • snaží se kontrolovat svůj hlas, tempo řeči a rozezná rytmus
 • napodobuje série číslic, snaží se o počet 1, 2, 3…
 • chápe časové pojmy (ráno, večer)
 • do 3,5 let dítě upevní hlásky T, D, N a umí slabiky BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
 • sestaví puzzle, navléká korále a chytí míč
 • drží tužku (pastelky) prsty a umí obtáhnout tvary
 • dokreslí jednoduchá spojení a obrázkové hádanky
 • staví na sebe několik kostek
 • skáče po jedné noze a střídá nohy při chůzi ze schodů
 • samostatně se obléká, čistí si zuby bez pomoci
 • rozezná barvy a umí dvě až tři pojmenovat, rozezná geometrické tvary

4-5
roků

 • slovní zásoba je v rozmezí 2000-3000 slov
 • používá složené věty a vypráví příběhy podle obrázků
 • popíše předměty a chápe prostorovou orientaci za použití slov: „za, mezi, vedle…“
 • tvoří analogická spojení „čepice patří na hlavu, boty patří na nohy“
 • rozezná a chápe protiklady
  „malý x velký, prázdný x plný“
 • rozezná rýmy slov
 • automatizuje se měkčení slabik DĚ, TĚ, NĚ a vyvíjí se hlásky Č, Š, Ž
 • kreslí postavy, domy a zvířata
 • dokreslí neúplný obrázek a začíná malovat podle vzoru
 • vystřihuje a lepí jednoduché tvary, modeluje
 • dovede šroubovat
 • začíná samostatně jezdit na kole
 • dokáže zavázat boty, samostatně používá WC
 • dokáže chodit po lavičce bez pomoci
 • zná své jméno i věk

5-6
roků

 • používá správně minulý i budoucí čas
 • počítá do 10 (sčítá a odčítá do 3), chápe posloupnosti
 • používá logické myšlení a předpovídá, co se stane v příběhu
 • rozvíjí se abstraktní myšlení, řeší hádanky
 • hlásky L, R, Ř a sykavky C, S, Z se spontánně daří většinou po 5. roce věku, dítě je umí do 6 let
 • kreslí podle vzoru a dokreslí detaily na obrázku
 • rozlišuje pohlaví osob a pozná pravou a levou část těla
 • vystřihuje s určitou přesností
 • skáče přes švihadlo, hraje stolní hry
 • začíná psát písmena i číslice, zvládá svůj podpis
 • přeskakuje z nohy na nohu
 • zná jména rodinných příslušníků, své bydliště a povolání rodičů

6-7
roků

 • správná artikulace a správný slovosled ve větách
 • dozrává sluchová diferenciace
 • má rozvinuté logické i abstraktní myšlení
 • rozumí složitým dějům
 • dítě správně používá všechny hlásky včetně kombinace sykavek Č, Š, Ž, C, S, Z
 • správně rozlišuje pravou a levou stranu, vyhranění laterality
 • kreslí postavy s detaily, kopíruje předlohy
 • má ustálenou barevnost
  (slunce = žlutá)
 • začíná číst, psát a počítat

Zpracováno dle: Klenková, J.: Diagnostika předškoláka – správný vývoj řeči dítěte. BRNO: MC nakladatelství, 2003 a ve spolupráci s PaedDr. Irenou Cudlínovou, Mgr. Barbarou Wisiniewskou a MUDr. Andreou Zakoutovou.

Důvěřujte specialistům.

EQUAZEN si zaslouží vaši pozornost.